LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Trung tâm Khảo thí trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội được thành lập ngày 26/1/2018 theo quyết định số 94/QĐ-ĐHCN của Hiệu trưởng Nhà trường.