Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Khảo thí trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội được thành lập ngày 26/1/2018 theo quyết định số 94/QĐ-ĐHCN của Hiệu trưởng Nhà trường.

I.Chức năng

Trung tâm Khảo thí có chức năng giúp Hiệu trưởng về quản lý, triển khai công tác khảo thí trong phạm vi toàn trường và thực hiện dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ trong hoạt động khảo thí.

Chức năng nhiệm vụ

Cán bộ, viên chức trung tâm Khảo thí

II. Nhiệm vụ chính

- Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên, học viên nhà trường đảm bảo đánh giá khách quan, công bằng, chính xác.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án cải tiến các hình thức, công cụ đánh giá kết quả học tập phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ, bậc đào tạo của nhà trường.

- Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cuối khóa trong toàn trường theo hướng độc lập giữa hoạt động giảng dạy và hoạt động đánh giá.

- Quản lý kết quả đánh giá các học phần, thi tốt nghiệp và các hồ sơ liên quan đến hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng quy định, quy chế của nhà trường và của bộ GDĐT.

- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, ban hành văn bản quy định biên soạn đề thi và hình thức thi, kiểm tra, đánh giá; Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống ngân hàng câu hỏi thi cho từng học phần, môn học.

- Thường trực công tác khảo thí đối với các loại hình tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi học phần của các hệ đào tạo.

- Thống kê báo cáo về công tác khảo thí theo yêu cầu của nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền.

- Xây dựng các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn chuyên môn cho cán bộ, giảng viên về công tác khảo thí.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ trong hoạt động khảo thí cho các cơ quan, tổ chức theo quy định.

- Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của trường về công tác khảo thí,

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, trang thiết bị, tài sản được giao để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác khảo thí.

Tập huấn công tác khảo thí năm 2020

Tập huấn công tác khảo thí năm 2020

III. Mục tiêu phát triển: Chất lượng- hiệu quả- công bằng- sáng tạo

IV.Thành tích nổi bật:

Kể từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường, tập thể đơn vị luôn đoàn kết, phấn đấu trong công tác, đã được Nhà trường, cấp trên trao tặng nhiều thành tích:

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

- Bằng khen của Bộ Công Thương

- Nhiều Đảng viên trong Chi bộ đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” tiêu biểu trong nhiều năm.

- Trong hoạt động đoàn thể, đơn vị đã vinh dự nhận được nhiều thành tích cao trong các phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng và thể dục thể thao do Nhà trường và Công đoàn trường tổ chức.