Kế hoạch thi bổ sung học kỳ II và học kỳ phụ năm 2020-2021

Kế hoạch tổ chức thi bổ sung dành cho các sinh viên không thể dự thi hoặc dự thi không thành công kỳ thi kết quả học phần học kỳ II và học kỳ phụ năm 2020-2021

Xem thêm

Tập huấn các hoạt động kiểm định chương trình đào tạo - Đại học Đà Nẵng

Thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Xem thêm

Tập huấn của Cán bộ, Giảng viên về hoạt động đánh giá trực tuyến (các học phần Ngoại ngữ)

Hoạt động tập huấn theo kế hoạch 150/KH-ĐHCN ngày 07/07/2021 và Quyết định số 636/QĐ-ĐHCN ngày 08/07/2021 về tổ chức lớp tập huấn cán bộ, giảng viên về quy trình tổ chức đánh giá theo phương thức trực tuyến

Xem thêm

Tập huấn của Cán bộ, Giảng viên về hoạt động đánh giá trực tuyến (lần 2)

Hoạt động tập huấn theo kế hoạch 133/KH-ĐHCN ngày 04/06/2021 và Quyết định số 497/QĐ-ĐHCN ngày 07/06/2021 về tổ chức lớp tập huấn cán bộ, giảng viên về quy trình tổ chức đánh giá theo phương thức trực tuyến

Xem thêm

Tập huấn của Cán bộ, Giảng viên về hoạt động đánh giá trực tuyến (lần 1)

Hoạt động tập huấn theo kế hoạch 128/KH-ĐHCN ngày 25/05/2021 và Quyết định số 497/QĐ-ĐHCN ngày 25/05/2021 về tổ chức lớp tập huấn cán bộ, giảng viên về quy trình tổ chức đánh giá theo phương thức trực tuyến

Xem thêm

Kế hoạch thi trực tuyến tháng đối với học phần thuộc kỳ II năm học 2020-2021

Kế hoạch số 126/KH-ĐHCN về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo phương thức trực tuyến đối với các lớp học phần thuộc kỳ II năm học 2020-2021

Xem thêm

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Nhằm nâng cao năng lực về công tác khảo thí cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, trong hai ngày 15&16/02/2020, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn về đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực chuẩn đầu ra cho hơn 160 cán bộ, giảng viên của trường.

Xem thêm