Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có tổng số cán bộ viên chức là 15 người

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN TRUNG TÂM

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức